நம்ம சூரியக்குடும்பத்தில் இத்தனை நிலாக்களா?

1 பூமி  (1 நிலா)

1. பூமியின் நிலா

2. செவ்வாய் (Mars) (2 நிலாக்கள்)

2. Phobos

3. Deimos

3. வியாழன்  (Jupiter) (49 நிலாக்கள்)

4. Io

5. Europa

6. Ganymede

7. Callisto

8. Amalthea

9. Himalia

10. Elara

11. Pasiphae

12. Sinope

13. Lysithea

14. Carme

15. Ananke

16. Leda

17. Thebe

18. Adrastea

19. Metis

20. Callirrhoe

21. Themisto

22. Megaclite

23. Taygete

24. Chaldene

25. Harpalyke

26. Kalyke

27. Iocaste

28. Erinome

29. Isonoe

30. Praxidike

31. Autonoe

32. Thyone

33. Hermippe

34. Aitne

35. Eurydome

36. Euanthe

37. Euporie

38. Orthosie

39. Sponde

40. Kale

41. Pasithee

42. Hegemone

43. Mneme

44. Aoede

45. Thelxinoe

46. Arche

47. Kallichore

48. Helike

49. Carpo

50. Eukelade

51. Cyllene

52. Kore

53. Herse

4 சனி  (Saturn) (52 நிலாக்கள்)

54. Mimas

55. Enceladus

56. Tethys

57. Dione

58. Rhea

59. Titan

60. Hyperion

61. Iapetus

62. Erriapus

63. Phoebe

64. Janus

65. Epimetheus

66. Helene

67. Telesto

68. Calypso

69. Kiviuq

70. Atlas

71. Prometheus

72. Pandora

73. Pan

74. Ymir

75. Paaliaq

76. Tarvos

77. Ijiraq

78. Suttungr

79. Mundilfari

80. Albiorix

81. Skathi

82. Siarnaq

83. Thrymr

84. Narvi

85. Methone

86. Pallene

87. Polydeuces

88. Daphnis

89. Aegir

90. Bebhionn

91. Bergelmir

92. Bestla

93. Farbauti

94. Fenrir

95. Fornjot

96. Hati

97. Hyrrokkin

98. Kari

99. Loge

100. Skoll

101. Surtur

102. Greip

103. Jarnsaxa

104. Tarqeq

105. Anthe

106. Aegaeon

5. (யுரேனஸ் ) Uranus (26 நிலாக்கள்)

107. Cordelia

108. Ophelia

109. Bianca

110. Cressida

111. Desdemona

112. Juliet

113. Portia

114. Rosalind

115. Mab

116. Belinda

117. Perdita

118. Puck

119. Cupid

120. Miranda

121. Francisco

122. Ariel

123. Umbriel

124. Titania

125. Oberon

126. Caliban

127. Stephano

128. Trinculo

129. Sycorax

130. Margaret

131. Prospero

132. Setebos

133. Ferdinand

6. நெப்டியூன் (Neptune) (12 நிலாக்கள்)

134. Triton

135. Nereid

136. Naiad

137. Thalassa

138. Despina

139. Galatea

140. Larissa

141. Proteus

142. Halimede

143. Psamathe

144. Sao

145. Laomedeia

146. Neso

இவைகளோடு இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படாத 27 நிலாக்கள் உண்டு. காண்க:

கவிஞர்கள் கவிதை எழுத, 

காதலர்கள் வர்ணிக்க 

பாருங்க வானில் 146 நிலாக்கள். 

1 4 3 க்கு பதிலா இனி 1 4 6 தான்  சொல்லணும் போல.

பெரிய நிலாக்களை பூமியோடு வைத்துப்பார்த்தால்

தொடர்ந்து தேடுவோம்
Advertisements